Hop til indhold

Kontor for Prøver, Eksamen og Test beskikker censorer til mundtlige og skriftlige prøver. Formålet med at beskikke censorer er at sikre en ensartet bedømmelse på landsplan.

Censorernes pligt til indberetning

Hvis en censor konstaterer, at kravene til prøvens indhold eller afholdelse ikke er i overensstemmelse med de gældende regler, skal censor indberette det til skolens leder. Skolelederen sender indberetningen til Kontor for Prøver, Eksamen og Test sammen med en udtalelse.

Bedømmelse og censur ved mundtlige prøver

Bedømmelse og censur ved skriftlige prøver

Karakterfastsættelse ved prøverne

Karakterfastsættelsen ved folkeskolens prøver sker efter 7-trins-skalaen, som er beskrevet i karakterbekendtgørelsen (retsinformation.dk). Bedømmelserne skal være korrekte og objektive med udgangspunkt i karakterbekendtgørelsen samt de vejledende karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for de enkelte fag. Vurderingskriterierne er udbygget til at omfatte alle karakterer på skalaen.

Eleverne meddeles karaktererne fra prøverne, så snart de er fastsat.

Bedømmerne må ikke tilstræbe en bestemt fordeling af karaktererne på et hold eller i en klasse.

Udeblivelse fra prøver

Hvis en elev udebliver fra prøve, skal eleven ikke bedømmes. Skolen skal i stedet notere “Udeblevet” på beviset for de bunde prøver og indkalde eleven til at aflægge en ny prøve snarest muligt. Hvis en elev trækker fordybelsesområde til en mundtlig/praktisk prøver, men udebliver fra eksaminationen, skal eleven ikke bedømmes.

Ved de frivillige prøver i 9. og 10. klasse tilbydes eleven at aflægge en ny prøve snarest muligt. Udeblivelsen noteres ikke på beviset.

Hvornår skal en prøve bedømmes?

Skriftlige prøver

Hvis en elev møder op til en skriftlig prøve, gøres bekendt med prøveopgavesæt og forlader prøvelokalet uden at aflevere en prøvebesvarelse, bedømmes præstationen til karakteren -3.

Mundtlige/praktiske prøver

Hvis en elev møder op til en mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksaminationen, trækker et prøvespørgsmål og går ind i forberedelseslokalet, men vælger at forlade det igen, bedømmes præstationen til karakteren -3.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for censors bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 2. august 2023